Rwanda Forums Rwanda Facts The Rwanda Big Lie Reply To: The Rwanda Big Lie

#27873

Mû gihe indagara zahora zishogwa mû Rwanda, zigaca zizimba i Bujumbura, kuva aho babujije ko ibiribwa biva i Burundi vyinjira mû Rwanda, indagara zazimbutse cane, mû gihe i Rwanda hoho inzara Igira ibice kuko bahora barya ibivuye i Burundi. Ubonako bobo bishinga kwoza inzara ni gukina politike y’ibinyoma.

Soma iyi témoignage y’umunyarwanda:

” Uretse kuba indagara zahenze cyane imbuto zavaga i burundi ziriguhenda cyane ndavuga nka avoka na madeline na macunga ni myembe na matunda u
hano mu Rwanda birimo birahenda cyane. Ibiciro byikubye 2 ubu abacuruzi bari gutakambira leta yu Rwanda ngo ibafashe ivugane na leta yu Burundi bongere bareke ibicuruzwa byi burundi byinjire mu Rwanda ngo kuko inzara itangiye ku bica kuko batakibona icyo bacuruza”