Rwanda Forums Rwanda Facts The Rwanda Big Lie Burundi‬ Tube Maso!!

#27880

Burundi‬ Tube Maso!!

Indongozi zijejwe Umutekano mu Burundi, zirakora ni Intwari. Nagire Ndazisabe zirabe Ukuntu Imodoka Zigenda Ijoro Zoza Zirasakwa Bihagije Kuko Ziri Muzoba zinjiza Ibigwanisho. Nk’akarorero Mu Ntara Ya ‪Cibitoke‬ Imodoka Ziriharaje Kugenda isaha cumi Z’ Ijoro Zija i Bujumbura, Aho Hantu rero Mwohagabira Kuko Ushobora Gusanga Biba Mu gihugu Cose Mu Ntara Zitandukanye. (Bebesi Irumva).
.
Biragaragara ko za nyankaburundi zipfuza kugurisha igihugu zibandanya gufuruguta ngo mpaka zitembagaje ubutegetsi maze ka kagwi gakorera KAGAME gashikire ubutegetsi gutyo dusubire gucinyizwa na ba BUYOYA n,akagwi kiwe basangiye umugambi.
Nico gituma atamurundi yosigarinyuma mukugwanya ba kavamahanga bipfuza kuvogera uburundi.Abapolisi canke ingabo mvamakungu dutegerezwa kubiyamiriza haba mumyiyerekano canke mubundi buryo kuko ico bagamije si ikindi atari gufasha imigwi ya mujeri yipfuza gushira mungiro wamugambi batuma NIYOMBARE akananigwa.
Mube maso rero vyase muneza bizoja mumigere ntantambwe bazoduterana.

(Hégémonie Guerrieros Harikera)