Rwanda Forums Rwanda Facts The Rwanda Big Lie Aho wabasanga

#27927

Aho wabasanga

Niba ushaka inkumi zikuze, z’amannyo, zambaye neza kandi zikeye mo ukuntu…jya KwaRubangura no kuri Statistic; niba ushaka udukumi tw’utwadolesant (teens) duteye apetit,
twiza,twarezwe kandi two mubisubizo Jya Kacyiru kuri Rwanda library imbere ya US Embassy !

Niba ushaka Inkumi zigaragaza ubuturage ku isura, imyambarire,imvugo n’ingendo jya kwa Nyirangarama(aho bakorera rulindo cyangwa expo) Niba ushaka umwana udusenene( utunyeshurikazi) jya nyamirambo nimugiroba(guhera onatracom kugera kuri Station R.P)..

Niba uri serious ukaba ushaka umwana uri serious jya kimironko na kibagabaga,

Niba ushaka ku kilo jya Sodoma, migina, matimba etc, Niba ushaka uw’ubuntu shaka ikiyaya hafi yawe ukigurire Me2U,ugitere n’injuga!!!,

Niba uri VIP,cgUmuzungu: ukaba urekura cash, jya hotel Umubano nijoro, niba ushaka uzajya akwirukaho jya ULK ufite gikumi,rav4 etc .. nijoro batashye,..

Niba ushaka shuga mumy ambara akabody hejuru n’ijeans igufashe ubundi winyuze muma kartier ya Muhima, gasyata na kimisagara, niba ushaka gufungwa burundu y’umwihariko witeze utwana twa gikondo na biryogo tumera amabere dufite 5ans,.

Niba ushaka usenga akanatanga uze Zion Temple, Niba ushaka uwo imana yaguteguriye Uge ugenda uhumirije!!