Rwanda Forums Rwanda Activism The Rwanda Liberation Reply To: The Rwanda Liberation

#28418

Ibi by’amoko abanyarwanda babikoresha uko babonye. Nanjye reka mbikoreshe mu gutanga message.

Abatutsi nibatemera gutegekwa n’abahutu bazashira. Abanyamerika nibatemera gutegekwa n’abarusiya ku neza bazashira.

Njye nta bwoko mvugira mvugira abantu muri rusange.

Naritegereje nsanga abo mwita abatutsi (abacapitalist) cg se abanyamerika ntibakunda gukora ahubwo kugira ngo babeho baratekinika byakwanga bakarwana.

Noneho mwita abahutu (abasocialist) n’abarusiya bo barakora nta ngorane ntibakunda n’intambara /ubwicanyi.

None umuntu arapfira umuntu ngo ni mwene wabo atarebye ibyo akora. Ahubwo napfira uwo ari we wese ukora neza.

Ese iyo inda nini iba idahari iri vangura riba rihari?

Aha mwirinde generalisation/gukomatanya njye navuze system si abantu ku giti cyabo.