Rwanda Forums Rwanda Today The Hopelessness in Rwanda today Reply To: The Hopelessness in Rwanda today

#27999

Hari abantu bikundira kunenga gusa no kumva inkuru mbi.

Ibyo ndabizi kandi njye simbikunda. Nenga cya kintu gikabije.

Ntawushobora kumva nenze imitegekere yo muri Tanzania. Ngo ishyaka ryagize igihugu ingwate andi ntakora.

Ni byiza kuko muri ryo ntibagundira ubutegetsi kandi bari mu kuri kuko 100% barwanya mondialisation ya capitalism.

Udakoze utyo ntuba ufite ubumuntu.

Andi makosa arihanganirwa.